Andmekaitse

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA ANDMEKAITSETINGIMUSED

  1. Ida-Tallinna Keskhaigla (edaspidi haigla) töötleb Teie isikuandmeid järgmistel juhtudel:

1.1 Teile osutatakse haigla poolt tervishoiuteenust või sotsiaalteenust

Töötleme Teie isikuandmeid, sh kontaktandmeid, tervise- ja geneetilisi andmeid, samuti  andmeid rassilise või etnilise päritolu, seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta, kui need on vajalikud tervishoiuteenuse osutamiseks ja selle nõuetekohaseks dokumenteerimiseks. Teie andmeid võidakse töödelda ravikvaliteedi tagamiseks (sh kliiniliste auditite käigus) ning tervisehoiuteenuse osutamise ja isikuandmete töötlemise õigusaktidele vastavuse kontrollimiseks. Terviseandmete säilitustähtajad on haigusloo puhul 30 aastat haigusloo lõpetamisest ja tervisekaardi puhul 110 aastat isiku sünnist. Sotsiaalteenuse osutamiseks töötleme Teie andmeid üldjuhul Teie nõusolekul, v.a seaduses toodud erandite puhul.

1.2 Te kandideerite haiglasse tööle

Kasutame personali värbamisprotsessis Teie poolt esitatud CV-s ja teistes dokumentides sisalduvaid andmeid. Kandideerimisel esitatud dokumentide säilitustähtaeg on  üks aasta peale värbamisprotsessi lõppu.

1.3 Te esitate haiglale järelepärimise, ettepaneku, kaebuse

Registreerime Teie kirjaliku pöördumise haigla dokumendihaldussüsteemis ning kasutame Teie kohta varem kogutud andmeid Teile vastamiseks. Kirjavahetust säilitame viis aastat.

1.4 Te viibite haigla territooriumil või ruumides videovalvekaamera vaateväljas

Haigla territooriumil ja ruumides toimub märgistatud aladel vara ja isikute turvalisuse tagamiseks automaatne videovalve. Videosalvestiste säilitustähtaeg on 30 päeva.

1.5 Te kasutate haigla veebilehte või patsiendiportaali iPatsient

Haigla veebileht https://www.itk.ee kasutab veebiküpsiseid, et teha statistikat, kui palju klikitakse lehel olevaid bännereid, samas välja filtreerides korduvad klikid ühest ja samast internetibrauserist. Ühtki tegevust veebilehel teie isikuga ei seostata.

Kui kasutate vastuvõtule registreerumiseks ja oma terviseandmetega tutvumiseks patsiendiportaali https://ipatsient.itk.ee, logib infosüsteem Teie tegevused ning Teie kasutatava IP-aadressi. Logisid kasutatakse infosüsteemi tarkvaravigade leidmiseks ja muude kasutatavuse probleemide lahendamiseks ning nende säilitustähtaeg on 30 päeva.

1.6 Te helistate haigla info- ja registreerimise telefonile 666 1900

Kui Te helistate haigla info- ja registreerimise telefonile, siis Teie kasutatav telefoninumber ja kõne salvestatakse. Kõnesalvestisi kasutatakse teeninduskvaliteedi parandamiseks ja vajadusel kaebuste lahendamisel ning nende säilitustähtaeg on maksimaalselt üks aasta.

1.7 Te osalete haigla korraldatud koolitustel, konverentsidel, seminaridel jm üritustel

Haigla registreerib üritustel osalejate nimed, isikukoodid ja kontaktandmed, et saata ürituse kohta infot, väljastada koolituse läbimist tõendavaid dokumente, teha statistikat, tasuliste ürituste puhul esitada arveid. Üritustel osalejate andmeid säilitatakse viis aastat.

1.8 Teie lähedasele on osutatud haiglas tervishoiuteenust ja ta on Teid oma kontaktisikuks määranud

Haigla küsib patsiendilt kontaktisiku nime, telefoninumbri ja e-posti aadressi. Kontaktisikuga võtab haigla ühendust juhul, kui patsiendiga ei ole võimalik kontakti saada, kuid teda on vajalik erakorraliselt kätte saada. Kui patsient muudab ise või palub haiglal muuta kontaktisikute andmeid, siis eelnevad andmed infosüsteemist kustuvad. Muul juhul säilitab haigla kontaktisiku andmeid sama kaua kui patsiendi andmeid.

1.9 Te olete andnud nõusoleku punktides 1.1 – 1.8 hõlmamata töötlustoiminguks

Teilt võidakse küsida nõusolekut teadusuuringus osalemiseks, raviprotsessi videosalvestamiseks või muuks ülalkirjeldamata isikuandmete töötlemistoiminguks. Kui annate nõusoleku, töödeldakse Teie isikuandmeid selles ulatuses ja eesmärgil, milleks nõusoleku andsite. Teie andmete säilitustähtaeg tehakse Teile teatavaks nõusoleku küsimisel.

2. Isikuandmete töötlemise aluseks on:

2.1 isikuandmete kaitse üldmäärus, seadused ja nende alusel vastuvõetud õigusaktid: sealhulgas isikuandmete kaitse seadus, tervishoiuteenuste korraldamise seadus, võlaõigusseadus, sotsiaalhoolekande seadus, ravikindlustuse seadus, rahvatervise seadus, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus, surma põhjuse tuvastamise seadus, rahvastikuregistri seadus, raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus, rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seadus, ravimiseadus, meditsiiniseadme seadus, kindlustustegevuse seadus, avaliku teabe seadus jm seadused;

2.2 tervishoiuteenuse osutamise leping;

2.3 Teie nõusolek, nt ravimiuuringus või muus teadusuuringus osalemiseks, raviprotsessi videosalvestamiseks õppe- või selle hilisema analüüsimise eesmärgil

3. Kui olete haigla patsient, edastab haigla Teie andmeid järgnevatele vastuvõtjatele:

3.1 Eesti Haigekassa – juhul, kui tervishoiuteenuse osutamist rahastab haigekassa;

3.2 riiklikud registrid, nt tervise infosüsteem, nakkushaiguste register, tuberkuloosiregister;

3.3 kohalikud omavalitsused, nt juhul, kui vajate pärast haiglaravi sotsiaalteenuseid;

3.4 muud asutused, millel on õigusaktidest tulenevalt õigus andmeid saada, nt teised tervishoiuasutused, politsei, prokuratuur, kohus;

3.5 patsiendi määratud isikud – patsiendi esindaja, kindlustusselts, advokaat jt.

4. Teil on järgnevad õigused seoses isikuandmete töötlemisega haiglas:

4.1 tutvuda oma andmetega

4.1.1 Terviseandmetega tutvumine  on võimalik tervise infosüsteemi patsiendiportaali https://www.digilugu.ee/ ja haigla patsiendiportaali https://ipatsient.itk.ee/ kaudu.

4.1.2 Kui soovite andmeid, mida punktis 4.1.1 nimetatud keskkondades pole või Teil puudub nimetatud keskkondadele ligipääs, peate  isikuandmete saamiseks esitama taotluse. Haigla vastab taotlusele 30 päeva jooksul ja väljastab andmed taotluses märgitud viisil, kui suudab andmete saaja usaldusväärselt tuvastada. Kui taotletavad andmed on Teile digitaalsel kujul kättesaadavad või taotlete andmeid korduvalt, on haiglal õigus küsida mõistlikku tasu halduskulude katmiseks või keelduda andmete väljastamisest.

4.2 nõuda oma isikuandmete parandamist, kui andmed on ebaõiged või mittetäielikud. Selleks peate esitama taotluse (e-posti aadressile info@itk.ee), kus on märgitud dokument, milles paranduse tegemist taotlete, samuti taotletava paranduse  sisu. Kui parandamise vajadus on piisavalt tõendatud, parandab haigla andmed esimesel võimalusel.

4.3 nõusolek igal ajal tagasi võtta, kui Teie andmeid töödeldakse Teie nõusolekul. Nõusoleku tagasivõtmine ei kehti enne tagasivõtmist toimunud töötlemise kohta.

4.4 nõuda oma isikuandmete kustutamist  isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud juhtudel, näiteks, kui võtate oma nõusoleku tagasi, v.a juhul, kui haiglal on õigusaktidest tulenev kohustus isikuandmeid säilitada.

4.5 pöörduda haigla andmekaitsespetsialisti poole kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemise ning isikuandmete kaitse  üldmäärusest tulenevate õiguste kasutamisega. Kui haigla andmekaitsespetsialisti vastus Teid ei rahulda, on Teil alati õigus esitada oma isikuandmete töötlemisega seotud kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (tel. 627 4135, e-post info@aki.ee) või pöörduda kohtusse.

5. Isikuandmete vastutav töötleja on AS Ida-Tallinna Keskhaigla, Ravi tn 18, Tallinn 10138, info@itk.ee.

6. Haigla andmekaitsespetsialisti kontaktandmed: Kristo Kaul, telefon 5555 6642, e-post andmekaitse@itk.ee.

KINNITATUD AS Ida- Tallinna Keskhaigla juhatuse 29.10.18.a. otsusega 1.1-8/15-18